Statuten anno 1971

Artikel I
De feitelijke vereniging ESOX SPINNING CLUB heeft haar maatschappelijke zetel te Brugge 3, Wagenaarstraat 7, en heeft als hoofddoel:
 • Het beschermen van alle roofvissoorten in het bijzonder en alle vissoorten in het algemeen
 • Het verspreiden en ontwikkelen van de werphengelpraktijk onder al zijn vormen en de weidelijke en sportieve uitvoering ervan
 • Het organiseren van werphengelwedstrijden
 • Het deelnemen aan wedstrijden
 • Het inrichten van hengeluitstappen in binnen- en buitenland
 • Het bestrijden en aanklagen van stropen, zwartvisserij en bevuiling van de viswateren
 • Het aanraden, aanmoedigen en ontwikkelen van de visherbepoting in de wateren die van belang zijn en voor de vissoorten en voor de werphengelsport
 • Het ontwikkelen van de zin voor de natuur, haar bescherming, en het leven in open lucht, de sportbeoefening en de fysieke opleiding
Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan ondermeer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

ARTIKEL II
De duur van de vereniging is onbeperkt.

ARTIKEL III
De vereniging kan, in eigendom of anderszins, slechts de roerende of onroerende goederen bezitten welke nodig zijn tot het bereiken van het doel of van de doeleinden, waarvoor zij is opgericht.

ARTIKEL IV
Het aantal leden mag niet kleiner zijn dan vijf, exclusief de beheerraad.

ARTIKEL V
Om lid te worden moet men het eens zijn met de statuten en zijn jaarlijkse bijdrage vereffenen.

ARTIKEL VI
Men verliest het lidmaatschap door:
 1. Ontslag
 2. Uitsluiting
 3. Door het niet betalen van de bijdrage na een onbeantwoorde aanmaning. De uiterste betalingsdatum is voorzien op 1 februari van het dienstjaar. Wie het lidmaatschap verliest, kan geen lid meer worden (behoudens uitzonderlijke gevallen dewelke door het bestuur worden onderzocht en belecht).
ARTIKEL VII
 • Het uitsluiten van een lid moet uitgesproken worden in overeenkomst met artikel 12 van de Wet van 27 juni 1921
 • Het betrokken lid mag zijn rechte verdedigen voor de beheerraad, hierin bijgestaan door een lid van de vereniging, die hijzelf mag aanduiden
 • Uitsluiting is definitief en onherroepbaar
ARTIKEL VIII
De leden komen eens per jaar bijeen in een algemene vergadering en in een buitengewone vergadering telkenmale zij door de beheerraad hiervoor worden opgeroepen of op vraag van minstens 25% van het aantal leden. De dagorde wordt door de beheerraad bepaald. De leden worden opgeroepen met een oproepingsbrief, waarbij de dagorde is gevoegd. Leden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen.

 • De vergadering aanhoort de verslagen over het algemeen beheer, de geldelijke toestand, de sportactiviteiten enz.
 • Zij keurt de afrekeningen goed van de gedane oefening en bepaalt het budget van de volgende
 • Zij spreekt zich uit over de gestelde vragen en voorziet in de hernieuwing van de leden van de beheerraad
 • De Voorzitter heeft de beslissende stem
 • Elke stemming gebeurt openbaar
 • Elk lid van de beheerraad dat driemaal afwezig is zonder geldige reden zal als aftredend beschouwd worden
 • Het jaarverslag van het beheer wordt ter beschikking gesteld van de leden
 • De vergadering kan kontroleurs aanstellen
 • Alleen de algemene vergadering kan wijzigingen aanbrengen aan de huidige statuten
 • Van elke algemene of buitengewone vergadering wordt er een verslag opgesteld, hetwelk aan alle leden wordt medegedeeld
ARTIKEL IX
Alle beslissingen worden door de vergadering getroffen met gewone meerderheid, tenzij anders bepaald in deze statuten.

ARTIKEL X
 • De vereniging wordt bestuurd door een beheerraad die gekozen wordt door de algemene vergadering voor de duur van vier jaar
 • De beheerraad bestaat uit vijf leden minstens
 • Het dienstjaar begint op 1 januari om te eindigen op 31 december
 • De raad van beheer heeft de meest uitgestrekte machten om de vergadering te beheren en te besturen
ARTIKEL XI
Het totaal van de bijdragen is onbeperkt.

ARTIKEL XII
De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de beheerraad.

ARTIKEL XIII
De vereniging wordt ontbonden wanneer zij slechts vier leden meer telt, exclusief de beheerraad. De beheerraad moet dan het aktief opstellen en het toekennen aan een natuurbeschermingsvereniging met rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL XIV
De vereniging bestaat uit:
 1. Ereleden
 2. Aktieve leden
 3. Gewone leden
 • De hoedanigheid van erelid wordt door de algemene vergadering toegekend op voorstel van de beheerraad, aan de personen die meegewerkt hebben aan de welvaart van de vereniging
 • Aktieve leden zijn diegenen die deelnemen of medewerken aan de sportaktiviteiten
 • Gewone of steunende leden zijn leden die belangstelling hebben in het doel van de vereniging, zonder daarom noodzakelijk deel te nemen aan de aktiviteiten
 • Alle leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering, dit met stemrecht
ARTIKEL XV
De vereniging kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die hun leden of derden zouden kunnen overkomen of veroorzaken tijdens welke aktiviteit ook.

ARTIKEL XVI
 • Het mandaat van de leden van de beheerraad wordt kosteloos waargenomen
 • De uitgaven worden voorgeschreven door de Voorzitter
 • De Secretaris is verantwoordelijk voor het hem toevertrouwd kapitaal
 • De beheerraad beslist over de aangelegenheden die niet in deze statuten voorkomen of voorzien zijn
ARTIKEL XVII
Een huishoudelijk reglement kan door de raad van beheer aan de algemene vergadering voorgelegd worden. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.