banner

Statuten anno 1971

Artikel I
De feitelijke vereniging ESOX SPINNING CLUB heeft haar maatschappelijke zetel te Brugge 3, Wagenaarstraat 7, en heeft als hoofddoel: Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan ondermeer haar medewerking verlenen en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

ARTIKEL II
De duur van de vereniging is onbeperkt.

ARTIKEL III
De vereniging kan, in eigendom of anderszins, slechts de roerende of onroerende goederen bezitten welke nodig zijn tot het bereiken van het doel of van de doeleinden, waarvoor zij is opgericht.

ARTIKEL IV
Het aantal leden mag niet kleiner zijn dan vijf, exclusief de beheerraad.

ARTIKEL V
Om lid te worden moet men het eens zijn met de statuten en zijn jaarlijkse bijdrage vereffenen.

ARTIKEL VI
Men verliest het lidmaatschap door:
  1. Ontslag
  2. Uitsluiting
  3. Door het niet betalen van de bijdrage na een onbeantwoorde aanmaning. De uiterste betalingsdatum is voorzien op 1 februari van het dienstjaar. Wie het lidmaatschap verliest, kan geen lid meer worden (behoudens uitzonderlijke gevallen dewelke door het bestuur worden onderzocht en belecht).
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
De leden komen eens per jaar bijeen in een algemene vergadering en in een buitengewone vergadering telkenmale zij door de beheerraad hiervoor worden opgeroepen of op vraag van minstens 25% van het aantal leden. De dagorde wordt door de beheerraad bepaald. De leden worden opgeroepen met een oproepingsbrief, waarbij de dagorde is gevoegd. Leden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL IX
Alle beslissingen worden door de vergadering getroffen met gewone meerderheid, tenzij anders bepaald in deze statuten.

ARTIKEL X
ARTIKEL XI
Het totaal van de bijdragen is onbeperkt.

ARTIKEL XII
De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de beheerraad.

ARTIKEL XIII
De vereniging wordt ontbonden wanneer zij slechts vier leden meer telt, exclusief de beheerraad. De beheerraad moet dan het aktief opstellen en het toekennen aan een natuurbeschermingsvereniging met rechtspersoonlijkheid.

ARTIKEL XIV
De vereniging bestaat uit:
  1. Ereleden
  2. Aktieve leden
  3. Gewone leden
ARTIKEL XV
De vereniging kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen die hun leden of derden zouden kunnen overkomen of veroorzaken tijdens welke aktiviteit ook.

ARTIKEL XVI
ARTIKEL XVII
Een huishoudelijk reglement kan door de raad van beheer aan de algemene vergadering voorgelegd worden. Wijzigingen kunnen door de algemene vergadering aan dit reglement aangebracht worden met een eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen.